Przeniesienie części majątku Calypso Fitness

Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował, że w dniu 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podziału przez wydzielenie spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie przeprowadzonego w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, na skutek czego nastąpiło, między innymi, przeniesienie części majątku Calypso Fitness, jako spółki dzielonej, na rzecz spółki pośrednio zależnej od Benefit Systems, tj. spółki pod firmą NewCo2 sp. z o.o. w postaci składników majątkowych (aktywów i pasywów) tworzących 4  kluby fitness dotychczas wyodrębnione w strukturze Calypso Fitness jako „Filia Calypso Europlex”, „Filia Calypso Arkadia”, „Filia Calypso Mokotów” oraz „Filia Wawer”. Opisane wyżej zdarzenie jest konsekwencją zawartej dnia 19.02.2018 umowy w sprawie podziału Calypso Fitness S.A. i przyszłego nabycia udziałów w spółkach przejmujących część majątku wydzielanego z Calypso Fitness S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował również, że zawarta została umowa sprzedaży udziałów pomiędzy Fit Invest a Glastonbury Ventures Limited (Ltd) z siedzibą w Limassol, na skutek której Fit Invest nabył: 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Masovian Sports Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 427, oraz  100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NewCo3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Łączna cena sprzedaży z tytułu nabycia w/w udziałów wynosi 69.000.000 PLN. Zgodnie z Umową Sprzedaży, Fit Invest zobowiązany jest uiścić Cenę w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, przy czym przejście wszelkich praw i obowiązków związanych z Udziałami nastąpi w chwili zapłaty pełnej kwoty Ceny. Zgodnie z Umową Sprzedaży, Glastonbury Ventures Limited (Ltd) oprócz Ceny, będzie uprawniony do uzyskania w latach 2018-2021 od Fit Invest tzw. dodatkowych kwot, w łącznej wysokości nie wyższej niż 37.000.000 PLN.

Źródło: Benefit Systems

- REKLAMA -