Pożyczka dla Zdrofitu

Zarząd Benefit Systems S.A. (Emitent) poinformował, że dnia 01 lutego 2019 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Emitentem oraz spółką pod firmą Zdrofit sp. z o.o., będącą podmiotem w 100% pośrednio zależnym w stosunku do Emitenta, na kwotę 10,0 mln złotych, w wyniku której łączna wartość umów pożyczki zawartych pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 56,76 mln zł.

Kwota pożyczki ma zostać spłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Pożyczka ma umożliwić Pożyczkobiorcy finansowanie bieżącej działalności, w tym związanej z działalnością inwestycyjną w obszarze fitness.

Źródło: opracowano na podstawie komunikatu Benefit Systems

- REKLAMA -