Benefit Systems nie zgadza się z zarzutami UOKiK

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że w dniu 28 czerwca 2018 r. spółka zależna Emitenta – Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymała postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęciu, między innymi przeciwko Fit Invest oraz Spółce, postępowania antymonopolowego w sprawie naruszenia zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 ust. 1 lit c oraz 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Postępowanie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych. Postępowanie zostało wszczęte również przeciwko innym niż Spółka przedsiębiorcom, w tym podmiotom, w których Emitent bezpośrednio lub pośrednio, w tym poprzez Fit Invest, posiada udziały lub akcje.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1 i 2 OKiKU, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, który choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6 OKiKU, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8 OKiKU, lub naruszenia art. 101 TFUE, w drodze stosownej decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Spółka nie zgadza się z zarzutami Prezesa UOKIK i przedłoży swoje stanowisko w niniejszej sprawie w terminach zakreślonych przez Prezesa UOKiK.

Jednocześnie o ryzyku przekształcenia się dotychczasowych czynności wyjaśniających prowadzonych przez Prezesa UOKiK w postępowanie przeciwko Spółce oraz ryzyku nałożenia kary, Emitent informował m.in. w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej Benefit Systems za rok finansowy 2017.

Źródło: benefitsystems.pl

Oświadczenie Benefit Systems:

Potwierdzamy, że Prezes UOKiK wszczął wobec Benefit Systems S.A. oraz jej spółek zależnych postępowanie antymonopolowe. Jest to kolejny etap postępowania, poprzedzony czynnościami wyjaśniającymi, o których informowaliśmy w raportach okresowych.

Rozumiemy, że celem Prezesa UOKiK jest dokonanie oceny przeprowadzonych działań Spółki pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji oraz zweryfikowanie, czy zastrzeżenia sformułowane przez organ antymonopolowy są zasadne i znajdują potwierdzenie w faktach.

Spółka nie zgadza się z formułowanymi przez Prezesa UOKiK zastrzeżeniami i będzie dążyła do wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Pragniemy jednocześnie wskazać, że postępowanie antymonopolowe jest na wstępnym etapie – Spółka przygotowuje odpowiedź na wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Prezesa UOKiK. Na bieżąco współpracujemy z Urzędem, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ