Benefit Systems łączy się z Fit Invest

Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował o uzgodnieniu w dniu 18 października 2018 r. planu połączenia z Fit Invest sp. z o.o.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej, czyli Fit Invest, przez Spółkę Przejmującą, czyli Benefit Systems, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,  tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi – na podstawie art. 515 § 1 KSH – bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a ponadto na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:

(i) Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,

(ii) plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia,

(iii) nie będzie sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 311-3121 KSH.

W wyniku połączenia – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie jej aktywa i pasywa.

Dokumenty związane z połączeniem można znaleźć na https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-812018-uzgodnienie-planu-polaczenia-benefit-systems-sa-i-fit-invest-sp-z-oo/

Źródło: Benefit Systems

- REKLAMA -