Z rynku: komunikat spółki Benefit Systems

W nawiązaniu do treścią raportu bieżącego z dnia 23.08.2017 r., Zarząd Benefit Systems S.A. („Emitent”), poinformował, że w dniu 16.01.2019 r. Emitent oraz spółka zależna Emitenta, tj. Fitness Place sp. z o.o. („Kupujący”) zawarły z Platinium Wellness sp. z o.o. („Sprzedający”) aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci klubów fitness z dnia 23.08.2017 r. („Umowa I”).

Emitent informuje także, że w dniu 16.01.2019 r. została zawarta przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży („Umowa II”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness pomiędzy Emitentem, Kupującym oraz Panem Bartoszem Gibałą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinium z siedzibą w Krakowie („PBG”).

Zgodnie z pierwotną treścią Umowy I w brzmieniu z 23.08.2017 r. strony zobowiązane były do zawarcia do dnia 30.06.2019 r. przyrzeczonej umowy sprzedaży, przy czym przedmiotem sprzedaży były trzy zorganizowane części przedsiębiorstwa Sprzedającego zlokalizowane w województwie małopolskim. Zgodnie ze zmienioną Aneksem Umową I, strony zobowiązane są do zawarcia do dnia 30.06.2019 r. przyrzeczonej umowy sprzedaży, przy czym przedmiotem sprzedaży będą obecnie dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa Sprzedającego zlokalizowane w województwie małopolskim za łączną cenę nieprzekraczającą 11.300.000,00 PLN. Zmiana wysokości ceny sprzedaży względem ustalonej zgodnie z pierwotnym brzmieniu Umowy I wynika ze zmiany przedmiotu przyrzeczonej umowy sprzedaży oraz faktu poniesienia przez Sprzedającego nakładów na wykonanie prac adaptacyjnych dotyczących dodatkowej powierzchni lokalu, w którym prowadzona jest działalność jednej ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W związku z nabyciem zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej Kupujący przejmie zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą tych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w łącznej kwocie nieprzekraczającej 400.000,00 PLN. Ponadto, zgodnie z Umową I, Emitent udzielił poręczenia za wszelkie zobowiązania Kupującego wynikające z Umowy I do kwoty 9.250.704,31 PLN.

Na podstawie Umowy II PBG i Kupujący zobowiązali się do zawarcia w terminie do dnia 31.01.2019 r. przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa PBG zlokalizowanej w województwie małopolskim za cenę nieprzekraczającą 4.671.000,00 PLN. Umowa II określa szereg warunków zawieszających dotyczących zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa PBG, zastrzeżonych na rzecz Kupującego. W związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa PBG, Kupujący przejmie zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w łącznej kwocie nieprzekraczającej 200.000,00 PLN. Ponadto, zgodnie z Umową II, Emitent udzielił poręczenia za wszelkie zobowiązania Kupującego wynikające z Umowy II do kwoty 3.671.000,00 PLN.

Realizowane przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta działania inwestycyjne mają na celu zapewnienie użytkownikom kart sportowych szerokiego dostępu do oferty atrakcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz najpopularniejszych zajęć.

Źródło: Benefit Systems

- REKLAMA -