Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Dokument przedłożył Minister Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia ma na celu zwiększenie wśród Polaków liczby lat przeżytych w zdrowiu. Główną rolę odegra w programie profilaktyka promowania postaw prozdrowotnych.

Przy realizacji programu będzie brany pod uwagę wpływ skutków wywołanych przez COVID-19. Choroba ta przyczyniła się do największego kryzysu zdrowotnego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Nakłada się ona na epidemię chorób cywilizacyjnych, takich jak nadwaga i otyłość, uzależnienia czy problemy zdrowia psychicznego. Działania profilaktyczne mają poprawić tę sytuację -czytamy w komunikacie.

Najważniejsze cele programu

Profilaktyka nadwagi i otyłości, w tym m.in.:

 • prowadzenie ogólnopolskiej edukacji żywieniowej;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym upowszechnianie koncepcji przedszkoli i szkół promujących zdrowie;
 • promocja aktywności fizycznej – w tym wsparcie pozalekcyjnych form aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży;
 • działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów;
  promocja karmienia piersią;
 • prace nad systemem przyjaznego etykietowania żywności.

Profilaktyka uzależnień, w tym m.in.:

 • monitorowanie i badania problematyki związanej ze spożywaniem alkoholu, używaniem wyrobów tytoniowych, używaniem środków odurzających czy substancji psychotropowych;
 • poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin;
 • ułatwianie wychodzenia z nałogu używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów;
 • wdrożenie w podstawowej opiece zdrowotnej procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec pacjentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie;
 • zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych.

Promocja zdrowia psychicznego, w tym m.in.:

 • podnoszenie kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej;
 • kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań;
 • rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych;
 • zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku;
 • rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia, pracowników oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, osób duchownych i innych grup zawodowych, jeśli chodzi o wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób przejawiających zachowania samobójcze.

Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, w tym m.in.:

 • działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie;
 • monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w miejscu pracy;
  prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy, Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych oraz Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych;
 • działania promocyjne i popularyzacyjne dotyczące szczepień ochronnych;
 • prowadzenie nadzoru epidemiologicznego dotyczącego chorób zakaźnych.

Wyzwania demograficzne, w tym m.in.:

 • kreowanie postaw prozdrowotnych oddziałujących na zdrowie prokreacyjne oraz podnoszenie kompetencji kadr medycznych, jeśli chodzi o zdrowie prokreacyjne;
 • upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej;
 • wspieranie aktywności społecznej seniorów oraz poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych;
 • informowanie i edukacja przedstawicieli służb publicznych i zawodów niemedycznych mających częsty kontakt z osobami starszymi na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad postępowania w kontakcie z tymi osobami;
 • edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy.

Finansowanie

Wysokość finansowania celów programu wynosi rocznie ok. 140 mln zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: materiały gov.pl
Fot. Emma Simpson/Unsplash

- REKLAMA -