Czy rozporządzenie zamyka kluby fitness?

Wieczorem 21 grudnia br. opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W dokumencie mowa jest również o obiektach sportowych. Czy wchodzące w życie 28 grudnia rozporządzenie ponownie zamyka kluby fitness?

W rozdziale 3. w §10. 1. rozporządzenia czytamy:

“[…] Do dnia 17 stycznia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2019r. poz.1292 i1495 oraz z2020r. poz.424 i1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub winnych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;3)działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

W rozdziale 3. w §10. 15. rozporządzenia czytamy:

Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i108 Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z26.06.2014, str.1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2020r. poz.1133), lub za-wodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2)ich organizowania bez udziału publiczności.

Pełna treść rozporządzenia – LINK

Źródło: Dziennik Ustaw

Fot. Adli Wahid/ Unsplash

Czytaj też Ograniczona aktywność fizyczna Polaków to straty dla gospodarki

- REKLAMA -