9 listopada został opublikowany skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Benefit Systems za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017.

Obecnie do grona klientów Grupy należy ponad 12 tysięcy firm i instytucji zatrudniających ponad 2,5 mln pracowników. Program MultiSport zapewnia dostęp do prawie 4000 obiektów sportowych w około 650 miastach Polski. Łącznie z samych produktów sportowych Grupy korzysta ponad 808,0 tysięcy użytkowników w Polsce oraz 105,6 tysięcy zagranicą. Jak czytamy w raporcie, kluczowe elementy rozwoju Grupy Kapitałowej Benefit Systems to przede wszystkim stabilny wzrost liczby kart sportowych w Polsce i za granicą, a także dalszy rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla użytkowników kart sportowych, m.in. poprzez inwestycje w kluby fitness w Polsce oraz za granicą. W trzecim kwartale 2017 roku uruchomione zostały cztery nowe kluby fitness – po jednym w spółkach: Zdrofit, Tiger Gym, Fabryka Formy i Calypso Fitness.

Na dzień 30 września 2017 roku inwestycyjne kluby fitness w Polsce prowadziły łącznie 130 klubów o powierzchni ponad 194 tysięcy m2 (bez uwzględniania klubów nabytych na podstawie umów warunkowych – spółki S4). W porównaniu z trzecim kwartałem 2016 roku baza inwestycyjnych klubów fitness w Polsce powiększyła się o 28 obiektów. Przychody ze sprzedaży segmentu Fitness wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku o 125,9%, głównie w wyniku zwiększenia liczby klubów inwestycyjnych w spółkach zależnych. W Polsce ich liczba wzrosła o 28 klubów. Jednocześnie pozyskano 11 klubów zagranicznych (9 klubów w Czechach oraz 2 w Bułgarii). Dodatkowo w wynikach za 3 kwartały 2017 roku zostały ujęte nowopowstałe spółki, które wygenerowały łącznie przychody w kwocie 8,9 mln zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku Grupa odnotowała wzrost liczby kart sportowych w Polsce do poziomu 808 tysięcy sztuk. Według raportu, na wynik ten wpłynęło efektywne wykorzystywanie przez Grupę potencjału rynkowego oraz skuteczna współpraca wszystkich zespołów Działu Relacji z Klientami w modelu, który został wypracowany w ramach reorganizacji w 2016 roku.

Przychody segmentu Karty Sportowe w ujęciu rok do roku wzrosły o 81,3 mln zł. Marża brutto w analogicznym okresie wzrosła o 18,9 mln zł. Oba wzrosty są konsekwencją dalszego przyrostu aktywnych kart sportowych. Ich liczba na koniec trzeciego kwartału 2017 roku była wyższa o 118,4 tysiąca w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Źródło: Raport Benefit Systems

- REKLAMA -