Benefit Systems: Decyzja o skupie akcji własnych

Na 25 czerwca br. zwołano Walne Zgromadzenie Spółki Benefit Systems. Jak wynika z załącznika do raportu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 145.994.922,60 zł w całości na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121.276 w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 470 złotych za 1  akcję i wyższa niż 1.100  złotych za 1 akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało również, że Spółka stworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia w wysokości 57.000.000,00 złotych, które to środki zostają przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki. Dodatkowo kapitał rezerwowy w kwocie wskazanej będzie powiększony o środki w wysokości 9.906.382,60  złotych, które zostają przeniesione z niewykorzystanego w pełni kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 r.

Źródło: materiały prasowe PAP oraz załącznik do raportu

- REKLAMA -