Benefit Systems kupił udziały w Benefit Partners

Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował, że w dniu 15.01.2019 r. zawarł z Cal Capital sp. z o.o., spółką w 100% zależną od p. Agnieszki van Bergh, umowę nabycia 47,5% udziałów w Benefit Partners sp. z o.o. za cenę 2,6 mln zł. W wyniku transakcji Benefit Systems S.A. posiada 95% kapitału zakładowego Benefit Partners. Pozostałe 5% kapitału zakładowego jest w posiadaniu p. Zbigniewa Tatysa, prezesa spółki.

Działalność Benefit Partners polega na zakupie sprzętu sportowego oraz jego dzierżawie do klubów fitness (będących częścią Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. z możliwością współpracy również z podmiotami fitness spoza Grupy Kapitałowej BS S.A.). Benefit Partners jest finansowana obligacjami (36,3 mln zł według stanu na dzień 31.12.2018 r.) oraz pożyczkami od Emitenta (41,0 mln zł według stanu na dzień na 31.12.2018 r.).

Przychody Benefit Partners wyniosły 4,5 mln zł w 2017 r. oraz 5,2 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. Na stronie internetowej Benefit Partners, w sekcji relacje inwestorskie, dostępne są sprawozdania finansowe spółki (półroczne oraz roczne).

Cal Capital sp. z o.o. nabyła udziały w Benefit Partners w wyniku podwyższenia kapitału Benefit Partners w maju 2017 r., o czym Benefit Systems S.A. informował w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 r. oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r.

Źródło: Benefit Systems S.A.

- REKLAMA -