Publikowanie zdjęć z zajęć i imprez

Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) generują wiele wątpliwości wśród podmiotów prowadzących działalność sportową w kontekście zarówno zajęć w klubie, jak i organizacji wydarzeń sportowych i utrwalania wizerunków osób biorących w nich udział. Rodzi się pytanie, czy utrwalanie i publikacja wizerunków uczestników jest dopuszczalna i z jakimi dodatkowymi obowiązkami należy się liczyć.

 

Bezspornym jest, że zarówno przed 25 maja 2018 r. (data rozpoczęcia stosowania RODO w Unii Europejskiej), jak i po tej dacie wizerunek był i pozostaje daną osobową. Nic zatem dziwnego w tym, że podmioty prowadzące działalność fotograficzną i organizatorzy imprez sportowych oraz zajęć uwieczniający na zdjęciach przebieg tych wydarzeń czują, że nowe przepisy o ochronie danych osobowych mogą zmienić reguły w zakresie wykonywania, przechowywania i publikacji zdjęć obejmujących wizerunki. Czy faktycznie jest jednak tak, że po 25 maja 2018 r. działalność fotograficzna w kontekście imprez i zajęć sportowych uległa ograniczeniu?

Po pierwsze
Na przedstawioną sytuację można spojrzeć z perspektywy nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Motyw 153 Preambuły RODO wyraźnie wskazuje, że krajowe porządki prawne powinny godzić przepisy regulujące wolność wypowiedzi i informacji, w tym wypowiedzi dziennikarskiej, akademickiej, artystycznej lub literackiej z prawem do ochrony danych osobowych. Konsekwencją takiej wytycznej było przyjęcie na poziomie polskie ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przepisu z art. 2 ust. 1 stanowiącego, że do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się szeregu przepisów RODO, w tym m.in. dotyczących zasad przetwarzania danych (art. 5 RODO), podstaw przetwarzania danych osobowych (art. 6 RODO) czy też konieczności spełniania obowiązków informacyjnych (art. 13 i 14 RODO). Powyższe sprawia, że gdy mamy do czynienia z fotografią o charakterze materiału prasowego jako administrator tych danych (np. organizator zawodów, zajęć, fotoreporter) nie jesteśmy zmuszeni do odbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych czy też wypełniania wobec osób fotografowanych uciążliwego obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych.

Po drugie
Na wykonywanie zdjęć z imprez sportowych oraz innych imprez masowych spojrzeć należy również z perspektywy przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z wyjątków od konieczności uzyskiwania zezwolenia na korzystanie z wizerunku jest art. 81 ust 2 pkt. 2 wspomnianej ustawy dotyczący sytuacji, gdy wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. Nie ma zatem konieczności odbierania zgód na wykorzystanie wizerunku od osób uwiecznionych na zdjęciu jako tłum kibiców na stadionie. Jeżeli jednak na wykonywanych zdjęciach wizerunek będzie stanowił istotną część fotografii, niezbędne będzie uzyskanie zgody na rozpowszechnianie takiego wizerunku. W takiej sytuacji wykorzystanie wizerunku bez uzyskania zgody mogłoby skutkować dochodzeniem roszczeń za naruszenie dóbr osobistych. Prostym wyjściem z tej sytuacji w przypadku imprez masowych, imprez biletowanych itp. jest włączenie do regulaminu imprezy postanowienia stanowiącego, że udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

Podsumowując
Jak wynika z powyższego, przepisy RODO nie wprowadzają rewolucji w zakresie fotografowania imprez masowych i wydarzeń sportowych. Tym niemniej, co nie jest żadną nowością, decydując się na wykorzystywanie wizerunków uczestników imprezy sportowej lub zajęć pamiętać należy o przepisach prawa autorskiego.

Treści do rubryki PRAWO W KLUBIE dostarcza prawosportowe.pl współpracujące z Kancelarią Radcy Prawnego Tomasza Dauermana.

Fot. redakcja

- REKLAMA -