Platinium Fitness: Ostatni etap transakcji zakupu

Zarząd spółki Benefit Systems S.A., iż Emitent oraz jego spółka zależna, tj. spółka Fitness Place sp. z o.o., jako kupująca, w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa z dnia 23.08.2017 r. zawarły z Platinium Wellness sp. z o.o. umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci dwóch klubów fitness w Krakowie, za cenę w łącznej kwocie 11.250.704,31 PLN.

Poręczenie za zobowiązania

Ponadto, zgodnie z umową Benefit Systems udzieliło poręczenia za wszelkie zobowiązania kupującego wynikające z umowy do kwoty 9.250.704,31 PLN. Przejście na kupującego prawa własności zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej, nastąpi w dniu 01.07.2019 r., przy czym nie będzie ono zależne od spełnienia jakichkolwiek warunków. W związku z nabyciem zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej, kupujący przejął zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą tych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w łącznej kwocie nieprzekraczającej 400.000,00 PLN.

Zawarcie umowy stanowi ostatni etap realizacji transakcji zakupu zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących 12 klubów fitness działających pod firmą Platinium Fitness.

W związku z zawarciem umowy, łączna cena za wszystkie zorganizowane części przedsiębiorstwa stanowiące 12 klubów fitness wyniosła 54.489.829,22 zł.

Platinium Fitness, czyli poszerzenie bazy treningowej

Inwestycje w zakup klubów fitness na terenie województwa małopolskiego i śląskiego mają na celu zapewnienie odpowiedniej bazy treningowej dla użytkowników kart sportowych MultiSport, flagowego produktu grupy kapitałowej Benefit Systems.

Źródło: materiały Benefit Systems

- REKLAMA -