Interwencja w sprawie braku wsparcia dla szkół tańca

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP, interweniuje w sprawie braku uwzględnienia wsparcia dla szkół tańca. Interwencja dotyczy procedowanego przez Sejm RP projektu ustawy (druk sejmowy nr 704).

Problemy szkół tańca

Rzecznik MŚP zakwestionował ograniczenie wsparcia jedynie dla niektórych branż zdefiniowanych poprzez kody PKD. Wskazał również na nieuwzględnienie PKD właściwego dla m.in branży fryzjerskiej czy szkół tańca. Właśnie ze strony przedsiębiorców prowadzących szkoły tańca doszły do Rzecznika MŚP głosy o istotnych problemach związanych z nieuwzględnieniem ich branży w planowanym wsparciu. Co bowiem istotne, w dniu 24 października 2020 r. na skutek nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, ze zm.) poprzez skreślenie w § 6 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wyrazów ,,i szkół tańca” wprowadzono do odwołania zakaz wykonywania tej działalności określonej kodem PKD 85.52.Z.

Apel o rozszerzenie wsparcia

W związku z powyższym, pismem z dnia 3 listopada 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał Przewodniczącej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmu RP ponowną opinię do Projektu, podtrzymując swój dotychczasowy apel o rozszerzenie wsparcia również na działalność w zakresie szkół tańca. Dodatkowo Rzecznik MŚP wskazał, że niezrozumiałym jest, dlaczego Projekt nie obejmuje branży szkół tańca określonej kodem PKD 85.52.Z, skoro jednocześnie zakłada wsparcie dla działalności określonej podobnym kodem PKD 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa).

Wniosek o rozważenie likwidacji ograniczeń

Niezależnie od powyższych działań, Rzecznik MŚP pismem z dnia 3 listopada 2020 r. wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji ograniczeń w tym zakresie wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Powyższe wystąpienie zostało również skierowane do wiadomości Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Źródło: opracowano na podstawie materiałów Biuro Rzecznika MŚP
Fot. Georgia de Lotz/ Unsplash

- REKLAMA -