Fit Invest z pakietem większościowym Fit Fabric

W dniu 11 października br. ujawniono opóźnioną informację poufną dotyczącą zawarcia aneksu do umowy inwestycyjnej oraz umów nabycia udziałów w spółce Fit Fabric sp. z o.o. przez spółkę zależną Benefit Systems, Fit Invest. Fit Fabric z 11 lokalizacjami to największa sieć klubów w województwie łódzkim.

W informacji podanej przez Benefit Systems czytamy: “Z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta (Benefit Systems), przekazanie informacji poufnej o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie Aneksu i opisane transakcje, zostało opóźnione począwszy od dnia 4 października 2018 r. do momentu podpisania Aneksu, a tym samym rozstrzygnięcia wszelkich kwestii podlegającym negocjacjom. Upublicznienie powyższych informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób trzecich, które w ocenie Emitenta potencjalnie zagroziłyby prowadzonym negocjacjom ze wspólnikami Fit Fabric.”

Na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów, Fit Invest nabył pakiet 22,5% udziałów w kapitale zakładowym Fit Fabric za cenę 9.645.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji udział Fit Invest w kapitale zakładowym Fit Fabric wzrósł do 52,5%. Nabycie w/w pakietu udziałów nie wymagało uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację.

Ponadto Benefit Systems informuje, że w związku z zawarciem aneksu, zmianie uległy warunki nabycia pozostałych udziałów w kapitale zakładowym Fit Fabric. W ramach dalszej realizacji Umowy oraz zgodnie z treścią zawartej Umowy Przedwstępnej, nabycie pozostałych 47,5% udziałów w kapitale zakładowym Fit Fabric nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r. za cenę nie wyższą niż 30.875.000 zł, przy czym ostateczna wysokość ceny zostanie ustalona w oparciu o wyniki finansowe Fit Fabric.

W informacji czytamy także, że “realizowane przez Emitenta działania inwestycyjne mają na celu zapewnienie użytkownikom kart sportowych Emitenta szerokiego dostępu do oferty atrakcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz najpopularniejszych zajęć.”

Źródło: Benefit Systems

- REKLAMA -