Benefit Systems: Perspektywy rozwoju biznesu w świetle epidemii

Grupa Kapitałowa Benefit Systems ogłosiła wyniki za 2019 rok. Wynik operacyjny wyniósł 152,5 mln zł. Był tym samym wyższy od prognoz. Miała na to wpływ zwiększona sprzedaż i wyższa średnia cena kart sportowych, a także wyższa dynamika przychodów w klubach. Jednym z ważnych punktów sprawozdania były perspektywy rozwoju biznesu w kontekście epidemii COVID-19. W punkcie poświęconym perspektywom mowa jest o podejmowanych przez Grupę działaniach, w tym m.in. wygaszeniu umów najmu lokali w galeriach handlowych, wsparciu funduszu wynagrodzeń pracowników oraz redukcji wielkości etatów.

Scenariusze rozwoju

Jak czytamy w sprawozdaniu, Grupa z ostrożnym optymizmem ocenia perspektywy rozwoju biznesu w Polsce i na rynkach zagranicznych w świetle epidemii.  Na podstawie publicznie dostępnych informacji na dzień, w którym sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji, rozważano różne skrajne scenariusze w odniesieniu do potencjalnego rozwoju epidemii i jej oczekiwanego wpływu zarówno na Spółkę, Grupę, jak i środowisko gospodarcze, w którym prowadzi działalność.  Oceniając sytuację wzięto pod uwagę fakt, że okres ograniczenia działalności np. klubów fitness może zostać przedłużony poza pierwotnie ogłoszony okres do 11 kwietnia 2020 roku. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada utrzymanie zamknięcia klubów w okresie 6 miesięcy, poczynając od połowy marca 2020 roku.

Działania ograniczające ryzyko

W odpowiedzi na możliwe scenariusze, podjęto działania mające na celu ograniczenie ryzyka. Są to m.in. usługi w formie online dla posiadaczy aktywnych kart. Według dostępnych danych liczba zawieszonych kart na kwiecień wynosi 70%.

Działania obejmują także wykorzystanie mechanizmów osłonowych wprowadzanych dla polskich pracodawców poprzez przyjęcie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem wygaszenia wzajemnych zobowiązań z tyt. długoterminowych umów najmu lokali w galeriach handlowych, wsparcia funduszu wynagrodzeń pracowników oraz redukcji wielkości etatów w okresie obniżonej skali działalności gospodarczej oraz rozwiązań płynnościowych, w tym gwarancji BGK, dla dużych przedsiębiorców.

Sięgnięto także po znaczące redukcje kosztów zmiennych i stałych (np. w zakresie opłat czynszowych i wynagrodzeń) związanych z wstrzymaną działalnością zamkniętych klubów sportowych w ramach sieci własnej klubów (szacowane redukcje w skali miesięcznej w przypadku zamknięcia klubów przez cały miesiąc wynoszą PLN 15-17mln zł).

Działania obejmują również wprowadzenie szeregu działań związanych z odpowiednim zarządzaniem sytuacją płynnościową w spółkach Grupy Kapitałowej, w tym przede wszystkim uzyskanie wakacji czynszowych w płatnościach rat leasingowych, wydłużenie terminów płatności z kluczowymi dostawcami oraz przegląd istniejących zobowiązań związanych z wydatkami inwestycyjnymi w celu ich anulowania lub odroczenia wraz z wstrzymaniem budżetów inwestycyjnych na okres ograniczeń pandemicznych.

Wpływ epidemii

W sprawozdaniu czytamy, że w związku z powyższym Grupa Kapitałowa nie oczekuje znaczącego wpływu obecnej sytuacji na skonsolidowane wyniki finansowe pierwszego kwartału 2020 roku (od red.: wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku już publikowaliśmy), ale także znaczącego negatywnego wpływu epidemii na wyniki finansowe 2 kwartału 2020 roku, zarówno po stronie przychodów, jak i wyniku operacyjnego. Tu twórcy dokumentu zaznaczają, że skala tego wpływu zależeć będzie m.in. od czasu trwania zamknięcia obiektów sportowych oraz skuteczności działań spółek należących do Grupy Kapitałowej w obszarze oszczędności kosztowych.

W długim terminie wpływ na wyniki Spółki dominującej i jej Grupy Kapitałowej będzie zależeć od skutków makroekonomicznych epidemii COVID-19 oraz ich wpływu na rynek pracy, jak również na konsumpcję prywatną na rynkach, na których operuje Grupa Kapitałowa. Na ten moment wpływ ten nie jest możliwy do oszacowania.

Nie można wykluczyć, że w długim terminie epidemia koronawirusa COVID-19 może wpłynąć na zwiększenie społecznej świadomości w obszarze ochrony zdrowia i podnoszenia odporności. Są to obszary, na które pośrednio ma wpływ aktywność fizyczna – główny obszar działalności Benefit Systems S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej.

W przypadku m.in. przedłużenia się okresu zamknięcia klubów fitness w Polsce oraz w krajach, w których Grupa operuje (jednocześnie na wszystkich rynkach) ponad zakładany maksymalny okres 6 miesięcy liczony od dnia 15 marca 2020 roku, istnieje niepewność, która może budzić wątpliwości, co do zdolności Grupy Kapitanowej do kontynuowania działalności.

Ciąg dalszy omówienia raportu w kolejnych artykułach.

Źródło: opracowano na podstawie sprawozdania Grupy Kapitałowej Benefit Systems
Fot. geralt/ Pixabay

- REKLAMA -