Benefit Systems łączy się ze spółkami zależnymi

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym z dnia 4 października 2018 r., Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował o uzgodnieniu planu połączenia ze spółkami: Zdrofit, Fabryka Formy, Fitness Academy BIS oraz Fitness Place.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów lub akcji w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, połączenie nastąpi, na podstawie art. 515 § 1 KSH, bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a ponadto na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
– Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, zawierającego jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
– plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia,
– nie będzie sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 311-312(1) KSH.
W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.

W załączeniu do niniejszego raportu Benefit Systems przekazało plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 20 sierpnia 2019 r. – plan dostępny na stronie www.benefitsystems.pl

Źródło: materiały prasowe

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ